top of page
Featured Review

Gedicht Hadaa Sendoo


Mongoolse Blauwe Plek

De blauwe plek, geboren met het symbool van het leven,

werd in Noord-Amerika ontdekt

in de Kaukasus

en in heel Centraal Azië

Het staat bol van inheemse kleuren

en zoals bij de Amerikaanse indianen

onthult het een helder kleurenpatroon

Blauwe plek zoals de Gobi

de Orkhon watervallen aan de einder…

en de Selenge rivier – de open wateren

milde, ronde, intieme samenstroming

van een paar prachtige rivieren

En dan de blauwe bloemen

die ook in Afrika bloeien

zelfs in Zuid-Amerika

Blauwe plek, zoals een stuk saffier

zijn natuurlijke staat en het meest inheems

zoals de sneeuwlotus, bezeten van de Tian Shan Bergen

en Peruaanse hooglanden, hun grazende schapen

babies hebben ook een plek, het ziet er blauw uit

misschien voor een bloeduitstorting aangezien, waarover zeer waarschijnlijk

bezorgdheid bestaat, dat dit misschien door mishandeling werd veroorzaakt

maar beste vrienden, ik wil je meer vertellen

over een verlamde blauwe plek

Dat beetje blauw

als golven, en als hardnekkige pracht

groeide ook op mijn kleine billen

en mijn grootmoeder was de eerste die het zag

niet verrast, niet ongerust

zijn groei is helemaal goed gegaan

Blauwe plek, moedervlek van het hoogland, inheemse nomadendroom

zoals de Caraïben, soms blauw en grijs, zoals de lucht

soms blauwachtig zwart of donkerbruin

net zoals de wereld, onregelmatig in vorm

en er is een grens

en zoals de enorme graslanden

de onafgebroken Khentii Bergen

de wolken van Mexico, beweegt het langzaam heen en weer

zoals Spaans-Indiaans gemengd gefokte paarden

Blauwe plek, allereerste kleur van de eeuwige hemel

mijn afstammelingen zullen trots op je zijn

de moedervlek

dat was een verrassing alsof iemand

wilde Mongoolse paarden tegenkomt

Blauwe plek, totem van het leven

Het hart van de steppen…

het houdt nooit op met kloppen

HADAA SENDOO

vertaling: Hannie Rouweler

Mongolian Blue Spot

The blue spot, born with a symbol of life

Was found in North America

The Caucasus

And all of Central Asia

It’s filled with indigenous colors

And like the American Indians

Reveals a bright-colored pattern

Blue spot, like the Gobi

The Orkhon waterfall on the horizon…

And the Selenge River – its open waters

Mild, roundabout, intimate confluence

Of a few brilliant rivers

Then, these blue flowers

Also blooming in Africa

Even, Latin America

Blue spot, like a piece of sapphire

Its quality natural, and the most native

As the snow lotus, obsessed with the Tian Shan Mountains

And Peruvian highlands, their grazing sheep

Babies, they have also a spot, it looks blue

Maybe mistaken for a bruise

Most probably worried about, that it’s caused, perhaps, by maltreatment

But dear friends, I want to tell you more about

A palsied blue spot

That bit of blue

like waves, and like tenacious splendor

Grew also on my little ass

And my grandma was the first to see it

Neither surprised, nor worried

Its growth has been good

Blue spot, birthmark of highland, native nomadic dream

Like the Caribbean, sometimes blue and gray, as the sky

Sometimes blueish black, or dark brown

Just like the world, irregular in shape

And there is a border

And like the vast grassland

The unbroken Khentii Mountains

The clouds of Mexico, it’s slowly swaying

Like Spanish-Indian mixed-breed horses

Blue spot, primordial color of eternal heaven

My descendants will be proud of you

The birthmark

That was a surprise, as if one meets

Wild Mongolian horses –

Blue spot, the totem of life

The heart of the steppes…

It never stops beating

Note: The Blue Spot, also known as Mongolian blue spot, was called thus in 1883 by the German anthropologist Erwin Bälz.

Tag Cloud
bottom of page