top of page
Featured Review

Aphorisms Abdelmajid Benjelloun

-De maan wordt vanavond aan de beek afgeleverd. Ik weet niet om welke ongegronde onbeweeglijkheid. -Om naar de maan te kijken en haar een frisse, menselijke uitstraling te geven, of liever een warme. -Aan de voet van de horizon valt de vooravond in slaap wanneer de fakkel van de dag sterft. -Als meeuwen boven de rivier zwermen, geloof dan dat het weer niet overal hetzelfde is. -De wind heeft veel bekende vormen in zijn bewegingen. -Ik geef niet om een dichter die woorden als een discus werpt. -De lucht stierf tussen je handen als de laatste golf op het strand. -Zang of muziek interesseert me alleen als ik al mijn gebaren van grijnzend geluk met hun schaduw vermengde. -Ik hou van schilderijen waarvan schoonheid willekeurig is. -Vaak denk ik dat de komst van de dag ook de komst van het gevoel is. -Dat het licht van de lamp bestand is tegen de storm, is van weinig belang. Maar het is eerder een toevluchtsoord voor de storm van het licht. -De storm vindt zijn vrede niet in kalmte, maar in opwinding. -Dichters bevatten ook de magie van het idiote werkwoord. -De steen, die ons buiten adem brengt door zijn onbeweeglijkheid, heeft ondertussen alle tijd om door iedere ziel een reis te maken. -Stilte is de permanente radio van elke steen. -De bochten in steen zijn slechts de vage herinneringen van vroegere dansen. -Ik ben gefascineerd door de cijfers die na de komma komen in immobiliteit. -Voor al het goud van de wereld, zou de steen toch nooit verstoord worden door zijn betekenis. altijd duizelingwekkend, van steen. -De stijging en daling van de adem is hetzelfde als die van de zee. Dubbel gebruik. -De ademende mens vliegt, al was het maar een beetje. Maar wie zal zich om zoiets onbelangrijks bekommeren. -De mens ziet zijn leven voorbijgaan in het schudden van de klokken van zijn adem. -Adem is als een accordeon die muziek doet opklinken of waardoor men ontroerd is. -Een uitstapje? Pak gewoon de fluit. -Vertrek is niet noodzakelijkerwijs een auto verbonden aan de rest van de trein. -U kunt uw onvermogen om een boek te schrijven opheffen door er vele te kopen. -Voor bepaalde mensen worden vele van hun fouten gezien als succes. -Wees op uw hoede voor wie zo vol van zichzelf zijn. Ze kunnen anderen niet volledig tot zich nemen. -De bijgelovige zou echo's in de lucht moeten verbranden. -Ik zou tenminste kunnen zeggen dat God vreugde en pijn maakte zodat we van allebei konden houden. -Wie is deze gelovige die niet met zichzelf zijn betrokkenheid toont voor het mysterie God. -Als God niet bestaat in dit wonder, staat de aarde dan stil op volle toeren? -Eigenlijk haten we meer dan dat we liefhebben met dit medium dat hart is.

Vertaling/

translation English into Dutch: Hannie Rouweler

-The moon is delivered this evening to the brook. I do not know for what non-temperamental immobility. -To look at the moon, and give it a fresh human looking, or rather a warm one. -At the foot of the horizon, eve falls asleep when the torch of the day dies. -When gulls flock above the river, believe that the weather is not everywhere the same. -The wind has many popular forms in its sweeps. -I do not care for the poet who throws words as a discus. -The sky came to die between your hands like the last wave on the beach. -Song or music interests me only, if I mixed in their shadows all my gestures of grimacing happiness. -I like paintings in which beauty is arbitrary. -Often I think the coming of the day is also the coming of the sense. -That the light of the lamp resists the storm is of little interest. But rather that it is a haven to the storm of light. -The storm does not find its peace in calm, but in agitation. -Poets also hold the magic of the mad verb. -The stone that leaves us breathlessly by its immobility, has in the meantime all its time to do a tour of any soul. -Silence is the permanent radio of any stone. -The curves in stone are only the vague memories of its former dances. -I am fascinated by the numbers that come after the comma in its immobility. -For all the gold of the world, the stone never would be disturbed by its sense, nevertheless vertiginous, of stone. -The rise and fall of breath is the same as the sea’s. Double use. -A breathing man flies, though only a little. But, who is going to worry himself over so little. -A human being watches his life passing by in shaking the bells of his breath. -Breath is like an accordion that plays music or that one touches. -A trip? Just take up the flute. -Departure is not necessarily a car attached to the rest of the train. -You purge your incapacity to create book by buying many of them. -For certain men many of their errors are seen as success. -Be wary of those so full of themselves. They can absorb fully no other. -The superstitious should perhaps burn echoes in the sky. -I could say, at least, that God made joy and pain so that we could love them both. -Who is this believer that does not make with himself affectations of mystery concerning God. -If there is no God in this miracle; the earth stands still at full throttle? -Finally, we hate more than we love with this medium which is heart.

Translation into English by Robert Derr

Abdelmajid Benjelloun (Morocco) Born November 17, 1944, in Fez (Morocco). State Doctorate in Public Law-Political Science-International Relations, December 3, 1983, Professor of Higher Education at the Law Faculty of Rabat, (Agdal), from 1985 to August 2005. Has published more than 200 books, including: -‘Mama’, Paris, Editions du Rocher, -‘Eternity leans only on the side of love followed by Dogma and candy or the drive of the smile and A woman to love as we would like to relive after death’, collection of poetic aphorisms, Bordeaux, Editions William Blake and Co , 2002. -‘Rûmi or a flavor to save knowledge’, collection of poetic aphorisms, Bordeaux, W. Blake and Co, 2009, 97 pages. -Is painter. -Ex-President of the Moroccan Center of Pen International-London from 2009 to 2013. Aphorisms and poetical aphorism.

Abdelmajid Benjelloun (Morocco)

EndFragment

EndFragment

Tag Cloud
bottom of page